Privatlivspolitik for SimHerd A/S

SimHerd A/S er et aktieselskab, der betjener og rådgiver danske og udenlandske kvægbrug og andre med
tilknytning til kvægbrug.
Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan SimHerd A/S (”vi” eller ”os”) behandler personoplysninger.

1. Dataansvarlig
2. Kontakt
3. Levering af vores ydelser
    a) Rådgivning
    b) Licens på SimHerd produkter og andre IT produkter
    c) Kundeadministration
4. Kategorier af personoplysninger
5. Kilder
6. Videregivelse af dine personoplysninger
7. Opbevaring af dine personoplysninger
8. Dine Rettigheder
9. Ændringer af privatlivspolitikken


1. Dataansvarlig
SimHerd A/S
CVR. 32831036
Niels Pedersens Alle 2
8830 Tjele

2. Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af persondata, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon +45 51420215 eller via e-mail til sos@simherd.com

3. Levering af vores ydelser
Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med levering af forskellige ydelser til
samarbejdspartnere og kunder.
Privatlivspolitik for SimHerd A/S

a) Rådgivning
Vi leverer en lang række forskellige ydelser og produkter til danske kvægbrug, herunder IT baserede rådgivningsydelser. Vi leverer også strategisk rådgivning i den enkelte besætning i samarbejde med besætningsejer, medarbejdere, dyrlæger og rådgiver. Når vi leverer en ydelse, vil det ske med udgangspunkt i en sag, som vi opretter i et af vore systemer. På sagen kan der være tilknyttet en eller flere personer, som på forskellig vis er en del af sagen. Hvis du er en af disse personer, hvad enten du repræsenterer den part, som har bestilt ydelsen eller er tilknyttet en eventuel samarbejdspart, vil vi behandle en række almindelige personoplysninger om dig. De oplysninger, som vi behandler stammer fra dig selv eller fra den part, som du repræsenterer. Personoplysningerne bruger vi til at kommunikere med dig og til at levere ydelsen. I forbindelse med levering af en ydelse indsamler vi oplysninger om besætninger og dyr fra CHR-registret og fra Kvægdatabasen. I visse tilfælde opdaterer vi Kvægdatabasen med oplysninger om den behandling, som vi foretager. Når vi opdaterer Kvægdatabasen videregiver vi samtidig personoplysninger til Landbrug & Fødevarer F.m.b.A (SEGES) til analyse-, forsknings- og statistiske formål. Vi videregiver almindelige personoplysninger til dyrlæger, rådgivere og leverandører, som vi samarbejder med.
Når vi leverer en ydelse behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b i persondataforordningen. Videregivelse af personoplysninger til SEGES sker på grundlag af art. 89.1 i persondataforordningen. Øvrig videregivelse af personoplysninger sker på grundlag af art. 6.1.f i persondataforordningen, hvor den legitime interesse er i forlængelse af vores målsætning som selskab om ”at levere beslutningsstøtte til kvægbesætninger”.

b) Licens på SimHerd produkter og andre IT produkter
Vi markedsfører licens til SimHerd produkter og andre IT produkter. Når du afgiver en bestilling, opretter vi en ordre i et af vore ordrestyringssystemer og vil i den forbindelse behandle en række almindelige personoplysninger om dig. Personoplysningerne bruger vi til at kommunikere med dig, til at levere det købte produkt eller tjeneste og til eventuel rådgivning omkring brug af produktet eller tjenesten. De oplysninger, som vi behandler stammer fra dig selv. I forbindelse med behandlingen af en bestilling videregiver vi personoplysninger til leverandører, fragtmænd og betalingskortudbydere. Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b i persondataforordningen.


c) Kundeadministration
Vi behandler almindelige personoplysninger i forbindelse med administration af selskabet. Vi behandler også almindelige personoplysninger i forbindelse med afholdelse af faglige arrangementer, kurser og øvrige møder samt i forbindelse med løbende sagsbehandling og henvendelser til selskabet. I forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og anden målrettet kommunikation behandler vi i visse tilfælde din købshistorik hos os, dine interesser og eventuelt oplysninger om kvægbesætninger og dyr. I forbindelse med administration af løn, honorar eller andre betalinger, behandler vi CPR-nummer. De oplysninger, vi behandler, stammer fra dig selv eller fra den organisation eller virksomhed, som du er
medlem i eller som du repræsenterer. Vi deler personoplysninger med offentlige myndigheder (f.eks. SKAT), hvis vi har en retlig forpligtelse til det.
Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b i persondataforordningen. Behandlingen kan også finde sted på grundlag af art. 6.1., hvor den legitime interesse er at kommunikere omkring aktiviteter og – tilbud, herunder at administrere faglige aktiviteter og udsende evalueringsskemaer mv. Vores retlige grundlag for at behandle dit CPR-nummer er art. 6.1.c i persondataforordningen, da vi skal foretage lovpligtige indberetninger til Skat.

4. Kategorier af personoplysninger

Afhængigt af formålet som beskrevet ovenfor indsamler og behandler vi følgende kategorier af oplysninger om dig:

1. Almindelige personoplysninger: Navn og kontaktoplysninger. Vi indsamler dit for- og efternavn, din e-mailadresse, din postadresse, dit telefonnummer og andre lignende kontaktdata.

2. Almindelige personoplysninger: Identitetsoplysninger. Vi indsamler CPR nummer, CVR nummer, CHR nummer samt kundenumre og lignende oplysninger, der bruges til identificering.

3. Almindelige personoplysninger: Kundeoplysninger. Vi registrerer ind- og udmeldelsesdato, oplysninger om kunders deltagelse i faglige arrangementer.

4. Almindelige personoplysninger: Legitimationsoplysninger. Vi indsamler i visse tilfælde pas, kørekort eller lignende oplysninger, der kan bruges som legitimation.

5. Almindelige personoplysninger: Betalingsdata. Hvis du foretager et køb, indsamler vi data, som vi skal bruge til at behandle din betaling, såsom nummeret på dit betalingsmiddel (f.eks. et kreditkortnummer) og sikkerhedskoden, der er knyttet til din betalingsmetode.

6. Almindelige personoplysninger: Besætnings- og dyredata. Vi indsamler oplysninger om din kvægbedrift, herunder oplysninger relateret til produktionen.

7. Almindelige personoplysninger: Indhold. Vi indsamler også indholdet i beskeder, som du sender til os, såsom feedback og produktanmeldelser og spørgsmål eller oplysninger, som du giver til vores kundeservice. Hvis du besøger vores lokaliteter, optages du muligvis af vores overvågningskameraer.

8. Almindelige personoplysninger: Interesser og favoritter. Vi indsamler data om dine interesser og favoritter. Udover de data, som du giver os, kan dine interesser og favoritter også udledes af eller komme fra andre data, som vi indsamler.

9. Almindelige personoplysninger: Kontakter og relationer. Vi indsamler data om dine kontakter og relationer til andre leverandører og rådgivere. Udover de data, som du giver os, kan dine relationer også udledes af eller komme fra andre data, som vi indsamler.

5. Kilder
Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:
1. Direkte fra dig.
2. Offentlige erhvervsregistre, såsom f.eks. CHR og CVR.
3. Rådgivningsselskaber.
4. Leverandører, f.eks. avlsrådgivere eller dyrlæger, som har en rådgivningsmæssig relation til
din virksomhed.
5. Andre samarbejdspartnere, f.eks. virksomheder, som vi har indgået aftaler med eller på
anden vis samarbejder med i forbindelse med levering af vores ydelser.
6. Øvrige offentligt tilgængelige kilder.


6. Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
1. Rådgivningsselskaber.

2. Leverandører, f.eks. avlsrådgivere eller dyrlæger, som har en rådgivningsmæssig relation til din virksomhed.

3. Andre samarbejdspartnere, f.eks. virksomheder, som vi har indgået indkøbsaftaler med eller på anden vis samarbejder med i forbindelse med levering af vores ydelser.

4. Offentlige myndigheder, herunder SKAT.

Personoplysninger overføres ikke til tredjelande udenfor EU/EØS.

I visse tilfælde overlader vi dine personoplysninger til databehandlere, herunder udbydere af software og it-drift. Alle databehandlere er underlagt en skriftlig instruks med krav om, at databehandleren behandler dine oplysninger fortroligt og træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod at dine
oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen.

7. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:

1. Oplysningerne er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet.
2. For at overholde en retlig forpligtelse.
3. Til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål.
4. For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Det betyder, at vi opbevarer oplysningerne i den periode, hvor vi kan blive mødt med et krav, er forpligtiget efter lovgivningen (f.eks. bogføringsloven) eller har et andet sagligt formål med opbevaringen. Oplysninger af rent landbrugsfaglig karakter, herunder oplysninger indsamlet via forsøg, kontroller eller gennem løbende brug af vore it-tjenester (som f.eks. software) opbevares så længe oplysningerne vurderes at være relevante for analyse-, forsknings- og statistikformål i landbrugserhvervets interesse.

8. Dine Rettigheder
Du har følgende rettigheder:
• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for
direkte markedsføring.

• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

9. Ændringer af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrende funktioner for at forbedre hjemmesiden, eller såfremt der sker ændringer af de behandlinger vi foretager.

Sidst opdateret: 30-05-2019